Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που αφορά την άρση απαγόρευσης στα σκάφη αναψυχής ως 7μ. | ποιες οι προϋποθέσεις - Boat & Fishing

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που αφορά την άρση απαγόρευσης στα σκάφη αναψυχής ως 7μ. | ποιες οι προϋποθέσεις

Όπως θα διαβάσετε παρακάτω, δημοσιεύτηκε το πολυαναμενόμενο ΦΕΚ όπου σύμφωνα με αυτό πρόκειται να επιτραπεί ο πλους σκαφών για μέχρι 7 μέτρων, είτε για ψάρεμα είτε για βόλτα, με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να μην προσεγγίσει νησί της ίδιας ή άλλης περιφέρειας του λιμένα απόπλου.

β. Να διασφαλίζεται η μεταφορά του 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΦΕΚ αυτό συμπληρώνει το προηγούμενο όπου αναφέρει ότι ως και 18/5 απαγορεύεται ο απόπλους και κατάπλους σκαφών εκτός από τις περιπτώσεις που ακολουθούν (διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας, λήψης θαλασσίου λουτρού ή πραγματοποίησης άλλου λόγου αναψυχής υπό την προϋπόθεση το σκάφος να μην είναι πάνω από 7 μέτρα, μη προσέγγισης σε νησί  κλπ.), άρα επιτρέπεται τόσο το ψάρεμα όσο και οι βόλτες με σκάφος υπό τις εν λόγω προϋποθέσεις.

Άρθρο μόνο
Στην παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27823/3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β’ 1651), προστίθεται περ. στ’ ως ακολούθως:

«στ) διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θαλασσίου λουτρού αποκλειστικά από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως επτά (7) μέτρων υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i. της μη προσέγγισης σε νησί της ιδίας ή άλλης Περιφέρειας του λιμένα απόπλου και χωρίς παραμονή κατά τη διάρκεια της νύχτας,
ii. της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών και
iii. της τήρησης ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.».