Recommend this Listing to your friend - POLES (POLAIS) MIKRI - MEGALI beaches & KARTHEA (KARTHAIA) archaeological site in KEA (TZIA)